Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Děkujeme. Více informací
Můj svět - moje energie - LEDEN 2016
I v lednu umíme dodat výhodnější energii

Vyhrajte elektřinu na rok zdarma

 

Herní řád soutěže „Vyhrajte elektřinu na rok zdarma“

 

 

Článek I.

Organizace soutěže

 

 1. Účelem tohoto herního řádu je úplná úprava pravidel soutěže „Vyhrajte elektřinu na rok zdarma“ (dále jen „soutěž“).
 2. Soutěž, tento herní řád a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
 3. Organizátorem soutěže je společnost Europe Easy Energy a.s., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1, IČ: 28603001, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15893 (dále jen „organizátor“)
 4. Místem konání soutěže je území České republiky.
 5. Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím reklamního prostoru na webových stránkách společnosti CZECH NEWS CENTER, a.s., který organizátor řádně objednal a nakoupil.
  1. Pro vyloučení pochybností, společnost CZECH NEWS CENTER, a.s. poskytla organizátorovi tento reklamní prostor výhradně za účelem propagace organizátora, a nenese tak žádné právní ani jiné závazky a odpovědnost.
  2. Organizátor prohlašuje, že forma, rozsah a obsah propagace zcela odpovídá standardům v České republice a je zcela v souladu s platnou právní úpravou.
 6. Soutěž bude ukončena 6. 11. 2016.
 7. Tento herní řád bude po dobu trvání soutěže zveřejněn na portálu 3-e.cz.

 

Článek II.

Podmínky účasti v soutěži

 

 1. Účastnit soutěže a stát se soutěžícím může pouze fyzická osoba, která splní následující podmínky:
  1. je starší 18-ti let a má hlášený trvalý pobyt na území České republiky;
  2. žije v místě trvalého pobytu v domácnosti, která je přímým odběratelem a plátcem elektrické energie
  3. ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem zodpoví soutěžní otázku uvedenou v čl. III.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k organizátorovi soutěže, a jejich osoby blízké ve smyslu občanskoprávních předpisů.
 3. Této soutěže se může jedna fyzická osoba zúčastnit pouze jedenkrát.

 

Článek III.

Soutěžní otázka

 

 1. Úkolem soutěžících bude napsat kreativní a jedinečný text na otázku „Co Vám dodává energii na podzim?“.
 2. Odpověď na soutěžní otázku je třeba zaslat prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.elektrinazdarma.e15.cz. Kromě odpovědi na soutěžní otázku je soutěžící povinen ve formuláři vyplnit i veškeré požadované údaje. Formuláře, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebude možné odeslat.
 3. Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje organizátorovi v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tj. jména, příjmení, adresy, telefonní číslo, email, měsíční záloha na elektřinu a současný dodavatel elektřiny, pro marketingové účely a to na dobu tří (3) let od začátku soutěže, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti. Udělení souhlasu je dobrovolné a soutěžící je oprávněn souhlas odvolat písemnou formou v sídle organizátora. Soutěžící má dále v souladu s ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu jeho osobních údajů, právo na vysvětlení existence závadného stavu osobních údajů, právo na zablokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo na peněžitou náhradu případné škody způsobné organizátorem.
 4. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že vybrané údaje (jméno, příjmení, město) ze soutěžního formuláře budou zveřejněny v rámci reklamního prostoru organizátora na webových stránkách www.elektrinazdarma.e15.cz. Souhlas s tímto postupem je soutěžící povinen potvrdit před odesláním formuláře. Pokud tak neučiní, nebude možné formulář odeslat.
 5. Vyplněný formulář je možné odeslat kdykoli od vyhlášení soutěže do ukončení soutěže

 

 

Článek IV.

Stanovení výherců soutěže, specifikace výher

 

 1. Výherci soutěže budou určeni pouze ze soutěžících, kteří splnili podmínky účasti v soutěži uvedené v čl. II. tohoto herního řádu, a to na základě vyhodnocení odpovědi na zadanou soutěžní otázku.
 2. Celkem budou v soutěži určeni čtyři (4) výherci, kterými se stanou ti soutěžící, kteří napíší jedinečný text na soutěžní otázku. Výherci budou určeni porotou z řad organizátora na základě těchto kritérií: kreativita, líbivost a originalita.
 3. Výhrou v soutěži je „elektřina na rok zdarma“. Výhra bude poskytnuta ve formě peněžité částky, která bude odpovídat výhercem doloženému poslednímu ročnímu vyúčtování elektrické energie v domácnosti výherce, maximálně však ve výši 15.000,- Kč. Výherce musí doložit kopii tohoto ročního vyúčtování nejpozději do dvou (2) týdnů ode dne oznámení výhry.
 4. Každá domácnost může získat výhru jen jednou. Pokud by byli výherci určení podle pravidel uvedených v odst. 2) ze stejné domácnosti, získá výhru jen jeden z nich, a to ten, který odpověděl nejdříve. Následně budou podle pravidel uvedených v odst. 2) určeni další výherci v pořadí tak, aby bylo dosaženo celkové počtu čtyř (4) výherců.
 5. Soutěžící jsou srozuměni, že příjem z výhry je předmětem zdanění podle platného zákona o daních z příjmů, přičemž příslušnou daň z příjmů svým jménem vypořádá a na svoje náklady uhradí organizátor.
 6. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Jména výherců soutěže a jejich výherní texty budou zveřejněny na webu www.elektrinazdarma.e15.cz do pěti (5) pracovních dnů od ukončení soutěže a zároveň budou kontaktování emailem, nebo telefonicky.
 7. Výhra bude výhercům vyplacena organizátorem soutěže, bezhotovostním převodem na bankovní účet písemně označený výhercem, a to do dvou (2) měsíců od doložení příslušného vyúčtování organizátorovi soutěže ze strany výherce.  Pokud výherce nepředloží organizátorovi doklad o příslušném vyúčtování ani do dvou (2) týdnů ode dne oznámení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhru obdrží další soutěžící v pořadí.

 

 

Článek IV.

Práva a povinnosti organizátora

 

 1. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži, za nesplnění podmínek pro vyplacení výhry, apod.
 2. Organizátor soutěže rovněž nenese odpovědnost za nahodilou a dočasnou nedostupnost reklamního prostoru a z toho plynoucí nemožnosti soutěžícího se soutěže účastnit.
 3. Organizátor soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže stanovená tímto herním řádem, a/nebo dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Pokud bude takto vyloučen soutěžící, který se stal výhercem, nemá nárok na vyplacení výhry.
 4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností vyloučit bez jakékoliv náhrady soutěžícího, jehož odpověď v soutěži bude organizátorem shledána jako nevhodná. Rozhodnutí organizátora je konečné a organizátor není povinen soutěžícímu poskytnout odůvodnění svého rozhodnutí.
 5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči organizátorovi soutěže a/nebo spolupořadateli soutěže.
 6. V případě, že by bylo potřebné některé ustanovení pravidel soutěže a tohoto soutěžního řádu přesně interpretovat, resp. vysvětlit, je rozhodujícím pro závaznost výkladu stanovisko organizátora soutěže. 

 

 

Článek V.

Licence

 

 1. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že
  1. je autorem příspěvku – textu, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoliv omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou případně v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je dle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku.
  2. uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle občanského zákoníku a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek nebo jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem, nebo jej zařadit do díla souborného, a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám. Organizátor není povinen licenci poskytnutou soutěžícím v celém rozsahu využít.
  3. veškeré nároky třetích osob vyplývající z vytvoření a užití příspěvku byly ke dni předání příspěvku uspokojeny,
  4. zveřejněním příspěvku organizátorem a jeho dalším užitím nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.
 2. Organizátor a partner přijímají udělená oprávnění ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek. Soutěžící bere na vědomí, že organizátor není povinen veškeré zaslané příspěvky vracet.
 3. V případě, že se výše uvedené prohlášení soutěžícího ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je soutěžící povinen organizátorovi uhradit vzniklou škodu, včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů organizátora vynaložených při vymáhání jeho práv.

 

 

Článek VI.

Práva a povinnosti soutěžících

 

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradní souhlas s pravidly soutěže stanovenými tímto herním řádem a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou.
 3. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.
 4. Případné stížnosti na průběh či výsledky soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu vit.svoboda@3-e.cznejpozději do 24 hod. od vyhlášení výsledků soutěže na adrese wwww.elektrinazdarma.e15.cz.  Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni rozhodnutí organizátora respektovat.