Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Děkujeme. Více informací
Můj svět - moje energie - LEDEN 2016
I v lednu umíme dodat výhodnější energii

Kamapně

Přiveď souseda

Termín akce:

14.1.2013 – 31.12.2013

Účastníci akce:

Všichni stávající zákazníci (domácnosti) společnosti Europe Easy Energy a.s., kteří mají uzavřenou platnou smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu.

Podmínky akce:
 • Uzavřená platná smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu.

 • Každý stávající zákazník, který aktivně přispěje k podepsání smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu s novým zákazníkem a tuto změnu dodavatele schválí OTE a.s. (www.ote-cr.cz, Operátor trhu s energií), získává nárok na bonus 300,- Kč.

 • Nová smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu může být uzavřena novým zákazníkem ve všech obchodních kancelářích společnosti anebo nový zákazník vyplní registraci na zákaznickém portálu naší společnosti
  portal.3-e.cz, v tomto případě mu nová smlouva o sdružených službách dodávek přijde poštou na uvedenou korespondenční adresu.

 • Novým zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba.

 • Bonus 300,- Kč se vztahuje vždy na novou fyzickou či právnickou osobu, nikoliv na odběrné místo. (Jestliže nový zákazník uzavře s naší společností smlouvu na dodávku elektřiny a zároveň smlouvu na dodávku plynu, jedná se o jeden bonus ve výši 300,- Kč.)

 • Bonusy se vzájemně sčítají a celkový součet bonusů není omezený.

 • Bonus ve výši 300,- Kč nebo neomezený součet bonusů obdrží zákazník v nejbližším vyúčtování za sdružené služby dodávek elektřiny či plynu.

 • Zákazník aktivně přispěje k podepsání smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu u jiné fyzické či právnické osoby tím, že vyplní a podepíše formulář ( Registrační formulář kampaně "Přiveď souseda" ) a předá jej novému zákazníkovi, který potvrdí svým podpisem aktivní přístup stávajícího zákazníka a přiloží tento formulář ke své smlouvě o sdružených službách dodávek elektřiny a plynu.

 • Formulář (Registrační formulář kampaně "Přiveď souseda") může nový zákazník zaslat i dodatečně, nejpozději však do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu poštou na naši adresu.

 • Nárok na bonus vznikne zákazníkovi, jestliže nová smlouva o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu s novým zákazníkem je podepsaná novým zákazníkem nejpozději do 31.12.2013 včetně a nejdříve od 14.1.2013.

 • Jestliže nový zákazník přiloží více než jeden vyplněný formulář (Registrační formulář kampaně "Přiveď souseda"), přičemž bude uveden více než jeden doporučující zákazník, nárok na bonus zaniká.

 • Stávající zákazník, který aktivně přispěl k podepsání smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu, bude informován o každém novém nároku na bonus zprávou na e-mail, uvedený v jeho zákaznickém účtu. Nemá-li aktivován žádný e-mailový účet, zpráva odeslána nebude a zákazník se o nároku na svůj bonus může dozvědět pouze dotazem na zákaznické lince 800 080 800.

Velká "Sousedská" soutěž!

Pořadatel:

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Europe Easy Energy a.s. se sídlem v Praze - Nuslích, Hvězdova 1716/2b, 140 77, IČ: 28603001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, číslo vložky 15893 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo trvání soutěže:

Soutěž probíhá v období od 1.4.2013 do 31.12.2013 včetně, na území České republiky.

Účastníci soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu s Pořadatelem soutěže (dále také „Účastník").

Podmínky účasti v soutěži:
 • Podmínkou účasti v soutěži je aktivní se zapojení Účastníka do kampaně „Přiveď souseda“, kterou pořádá Pořadatel a doporučení minimálně jednoho nového zákazníka pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem. Pravidla kampaně „Přiveď souseda“ jsou zveřejněna na internetových stránkách www.3-e.cz.

 • Výběr výherce probíhá v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém dojde k uzavření smluvního vztahu doporučeného zákazníka s Pořadatelem.

 • Výherce bude o výhře informován formou e-mailu ihned po vyhodnocení daného soutěžního měsíce.

Výhra:
 • Počet výherců soutěže v měsíci: 1

 • Počet výher v měsíci: 1

 • Výběr výherce bude probíhat ze všech účastníků, kteří v daném měsíci aktivně přispěli k uzavření smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny či plynu. Nárok na výhru má Účastník, který přispěl k uzavření největšího počtu smluv v daném měsíci. V případě, že nejvyššího počtu doporučených smluv v daném měsíci dosáhne více Účastníků, bude o výherci rozhodovat součet předpokládané roční spotřeby komodity (elektřiny, příp. zemního plynu v MWh) v jednotlivých smlouvách doporučených zákazníků konkrétním Účastníkem.

 • Výhry za jednotlivé měsíce jsou například tablet iPad Mini 16 GB, digitální fotoaparát a další. Výherci a výhry za daný měsíc budou uveřejněni na internetových stránkách www.3-e.cz.

 • Výherce obdrží výherní e-mail, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro výherce následujícího měsíce.

Další podmínky:
 • Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou.

 • Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výhry v hotovosti či její výměna za výhru jinou.

 • Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků.

 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele, ani osoby jim blízké.

 • Reklamovat závady na výhře není možné.

 • Účastí v soutěži, konkrétně účastí v kampani „Přiveď souseda“, vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 • Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 4) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.3-e.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

 • Účastí v této akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pouze pro potřeby Pořadatele a to za účelem poskytnutí výhry, a že osobní údaje budou poskytovány dalším zpracovatelům dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dobu vymáhání případně vzniklých pohledávek a archivovány po dobu zákonných archivačních lhůt.

 • Účastník soutěže má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva uvedená v §12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.3-e.cz.

V Praze dne 26.3.2013
 

Více informací na naší zákaznické lince 800 080 800 nebo na e-mailu
customers@3-e.cz nebo na http://www.3-e.cz/kampane.